مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

برگزیده شدن بانک گردشگری در زمینه بهره وری

بانک گردشگری در ششمین جشنواره ملی بهره وری کشور به عنوان برگزیده در حوزه بانکداری انتخاب شد و لوح تقدیر دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، این بانک در اولین مرحله از ششمین جشنواره ملی بهره وری موفق به دریافت لوح تقدیر و حضور در مرحله بعدی این جشنواره شد.

بر اساس این گزارش شاخص های بخش اصلی این جشنواره عبارت بود از بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید که بانک گردشگری با رعایت این شاخص ها به عنوان برگزیده انتخاب شد.

گفتنی است در مرحله اول این جشنواره صورت های مالی ۳۴ گروه اقتصادی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت که بانک گردشگری در بین بانک های خصوصی کشور به عنوان برگزیده این مرحله انتخاب شد و لوح تقدیر به آقای علی اصغر سفری مدیر عامل بانک گردشگری اهدا شد.