مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

مناقصه شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب

شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب تبریز به فولاد بناب و بر عکس را از طریق مناقصه واگذار نماید

مناقصه.pdf

فرم شماره ۱٫pdf

فرم شماره ۲ .pdf

فرم شماره ۳٫pdf

فرم شماره ۴٫pdf

فرم شماره ۵٫pdf

فرم شماره ۶٫pdf

فرم شماره ۷٫pdf

فرم شماره ۸٫pdf

فرم شماره ۹٫pdf

فرم شماره ۱۰٫pdf

فرم شماره ۱۱٫pdf

فرم شماره ۱۲٫pdf