مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند

شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند

 آگهی مزایده pdf

فرم شماره ۱.pdf

فرم شماره ۲٫ pdf

فرم شماره ۳٫pdf

فرم شماره ۴ .pdf

فرم شماره ۵ .pdf

فرم شماره ۶ .pdf