مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

اطلاعیه

آگهی فراخوان مزایده عمومی ملک شماره ۲-۹۳
بانک گردشگری در نظر دارد یک باب ملک (عرصه و اعیان) مازاد خود با کاربری تجاری، انبار تجاری، کارگاه و پارکینگ را با پلاک های‌ ثبتی شماره ۱ و ۲ و ۳۴ فرعی از   ۷۸۷۶ اصلی و ۱۰ فرعی از ۸۸۰۵ اصلی واقع در شهرستان تبریز به نشانی تبریز، خیابان ۲۲ بهمن (راه آهن)، جنب کوی آریا، پلاک ۵ را به مساحت عرصه تقریبی ۱۵۹۵ مترمربع و اعیان تقریبی ۱۴۰۲ مترمربع، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان خرید درخـواست می گردد به مدت پنج روز پس از نشر آگهـی جـهت اخـذ اسنـاد مزایده بنشانی تهران- خـیابان شهید فیاضی- پلاک ۵۱ – ساختمـان داریوش – ستاد مرکزی بانک گردشگری – مدیریت پشتیبانی و املاک و یا تبریز – چهار راه آبرسان – ابتدای خیابان آزادی – شعبه بانک گردشگری مراجعه نمایند.