مرکز تماس
۸۸۶۱۵۳۳۱ الی ۳

اطلاعیه

بانک گردشگری در نظر دارد نسبت به ” خرید سامانه اشخاص مرتبط و ذینفع واحد”به شرح RFP موجود از طریق مناقصه از شرکتهای واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند تا تاریخ۱۶/۰۶/۹۳ جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه رسمی به آدرس : تهران ، خیابان ولی عصر (عج) ، بالاتر از چهارراه پارک وی ، خیابان شهید فیاضی ، پلاک ۵۱ ، ساختمان مرکزی بانک گردشگری ، طبقه دوم ، اداره پشتیبانی مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد و مناقصه بوده و بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.