جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور جهانگیری برگزار شد.

رئیس گروه مالی گردشگری، با حضور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان، بر لزوم اعتمادسازی بخش خصوصی در فضای اقتصاد کشور تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، «مهدی جهانگیری» در این نشست که در روز ۱۹ اسفند با حضور «علیرضا رزم حسینی»، استاندار کرمان و جمعی از مسئولین محلی و …

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با حضور جهانگیری برگزار شد. ادامه »