مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سمگا برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی ایران (سمگا) برگزار شد.