بانک گردشگری عاملیت تامین منابع ۷۰ طرح سفرهای استانی به مبلغ ۳۸ هزار میلیارد ریال را عهده‌دار شد

بانک گردشگری عاملیت تامین منابع بیش از ۷۰ طرح مصوب سفرهای استانی دولت با مبلغی بیش از ۳۸ هزار میلیارد ریال را عهده‌دار شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، این بانک به عنوان یک بانک خصوصی در کنار سایر بانک‌های دولتی و نیمه خصوصی، حضور پررنگی در بحث پذیرش طرح‌های مصوب سفرهای استانی ریاست جمهوری داشته و در راستای عمران و آبادانی کشور گام برمی‌دارد.
سفرهای استانی ریاست جمهوری تاکنون شامل همه ۳۱ استان کشور شده و بانک گردشگری در نیمی از این سفرها به عنوان بانک عامل در تامین منابع مالی فعال بوده و تکالیفی که در این خصوص بر عهده بانک گذاشته شده را تحقق بخشیده است.
بانک گردشگری همچنین در راستای پذیرش مسئولیت تامین منابع مالی طرح‌های ملی از محل ماده ۵۶ قانون الحاق نیز با پذیرش عاملیت یک طرح در استان سمنان به مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد ریال مشارکتی فعال دارد.
روز ۳۰ دی ماه، سالگرد تاسیس بانک گردشگری است.