مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت نگین افق نیایش برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت نگین افق نیایش در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ با حضور اکثریت سهامداران شرکت در سالن اجتماعات بانک گردشگری برگزار شد.
در این جلسه، ابتدا گزارش هیات مدیره شرکت نگین افق نیایش ارائه شد و سپس بازرس قانونی شرکت گزارش خود را قرائت کرد و توضیحات کافی در مورد هریک از آنها به استماع مجمع عمومی رسید.
در این جلسه به سوالات سهامداران پاسخ کافی داده شد و ضمن قبولی مطلوب گزارش حسابرسی، در نهایت به اتفاق قاطع آراء سهامداران، صورت های مالی شرکت تصویب شد.