مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نگین گردشگری ایران برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایران با حضور سهامداران این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در مجمع این شرکت صورت های مالی در حضور مدیر عامل نگین، نماینده بانک گردشگری، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار و سهامداران مورد بررسی قرار گرفت و پس از استماع نظرات مختلف تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود انجام پذیرفت.