معاون نظارت بر سرمایه گذاری و شرکتهای گروه مالی گردشگری منصوب شد

طی حکمی از طرف «مهدی جهانگیری»، رییس گروه مالی گردشگری، «سید بها الدین حسینی هاشمی» به سمت معاون نظارت بر سرمایه گذاری و شرکت های گروه مالی گردشگری منصوب شد.

در حکم حسینی هاشمی آمده است: «تغییر در شرایط اقتصادی کشور و رفع تحریم های ناجوانمردانه غرب علیه کشورمان موضوعی است که این روزها در محافل اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد. در اصل آنچه که در این بین مطرح است چگونگی تقابل اقتصاد کشور با وضعیت پسا تحریم است و اینکه چگونه اقتصاد ایران باید خود را با شرایط پسا تحریم هماهنگ کند. از این رو جا دارد با توجه به بوجود آمدن زمینه های مناسب جهت حضور در بازار های داخلی و خارجی، گروه مالی گردشگری بتواند  با استرتژی مطلوب ، نقش موثر و فزاینده ای در این عرصه ایفا نماید».

سید بهاالدین حسینی هاشمی پیش از این مدیر عاملی بانک صادرات و بانک سرمایه را به عهده داشته است. گفتنی است این انتصاب در راستای نظارت دقیق تر بر سرمایه گذاری ها و فعالیت های توسعه ای شرکتهای عضو گروه مالی گردشگری صورت گرفته است.