گزارش تصویری افتتاح سه مدرسه کیمیای دانش در سه روستای استان لرستان

گزارش تصویری افتتاح سه مدرسه کیمیای دانش در سه روستای استان لرستان