بازدید رئیس گروه مالی گردشگری از پروژه معدن ۵ گل گهر سیرجان

بازدید رئیس گروه مالی گردشگری از پروژه معدن ۵ گل گهر سیرجان