بازدید ریاست محترم گروه مالی گردشگری از سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی

بازدید ریاست محترم گروه مالی گردشگری از سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی