بازدید جناب آقای ابراهیم جهانگیری؛ قائم مقام گروه مالی گردشگری از سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی

بازدید جناب آقای ابراهیم جهانگیری؛ قائم مقام گروه مالی گردشگری از سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی