بازدید پایان سال رئیس محترم گروه مالی گردشگری، مدیرعامل و هیئت مدیره محترم بانک از واحدهای ستادی گروه مالی و بانک گردشگری

بازدید پایان سال رئیس محترم گروه مالی گردشگری، مدیرعامل و هیئت مدیره محترم بانک از واحدهای ستادی گروه مالی و بانک گردشگری