بازدید رئیس گروه مالی گردشگری از کارخانه جمیل‌کرک بافت

بازدید رئیس گروه مالی گردشگری از کارخانه جمیل‌کرک بافت