بازدید رئیس‌گروه مالی گردشگری از کارخانه احیاء استیل فولاد بافت

بازدید رئیس‌گروه مالی گردشگری از کارخانه احیاء استیل فولاد بافت