بازدید قائم‌مقام گروه مالی گردشگری از معدن شماره ۵ گل‌گهر

بازدید قائم‌مقام گروه مالی گردشگری از معدن شماره ۵ گل‌گهر