نشست ریاست گروه مالی گردشگری با مدیران و روسای شعب تبریز