مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری در روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه سال ۹۴ برگزار شد.