ساختار
پس از آخرین مصوبات هیئت مدیره گروه، ساختار سازمانی گروه مالی گردشگری به قرار زیر طراحی شده است، مطابق این ساختار ۵ هولدینگ و دو شرکت مستقل مشغول به فعالیت هستند.
ساختار سازمانی گروه مالی گردشگری
حوزه گردشگری
شرکت‌های مستقل