ساختار

پس از آخرین مصوبات هیئت مدیره گروه، ساختار سازمانی گروه مالی گردشگری به قرار زیر طراحی شده است، مطابق این ساختار ۵ هولدینگ و دو شرکت مستقل مشغول به فعالیت هستند.

ساختار سازمانی گروه مالی گردشگری

حوزه پولی و بانکی

حوزه گردشگری

حوزه صنعت، معدن و انرژی

حوزه اقتصادی

حوزه منابع انسانی

شرکت‌های مستقل

smile2

با ما تماس بگیرید!